Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Bài báo mới trên tạp chí chuyên ngành "Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability"

Tóm tắt

Đây là nghiên cứu phát triển một cách tiếp cân mới trong việc đánh giá hình thức của thành phố truyền thống bằng cách sử dụng phương pháp generative của Christopher Alexander. Phương pháp này bao gồm ngôn ngữ kiểu mẫu và ngôn ngữ hình thức. Tác giả đã phát triển ngôn ngữ kiểu mẫu cho thành phố truyền thống và một tập hợp 20 thuộc tính của các thành phần đô thị để cung cấp một khuôn khổ tốt hơn cho việc hiểu hình thức đô thị. Những thuộc tính này được tổng hợp từ 15 thuộc tính được vạch ra bởi Alexander và 10 phẩm chất được Kevin Lynch đề xuất. Tác giả cũng phát triển Chỉ cố Gắn kết (Coherent Index) và sử dụng chúng để đánh giá tác động của các lực generative đối với hình thức đô thị cho khu phố cổ Hội An (Việt Nam). Nghiên cứu này phát hiện rằng các yếu tốt như sự liên thuộc của các sắc tộc, và sự gắn kết với cộng đồng quốc tế, quyền lực của thương mại hàng hải, và quyền lực của triều đình nhà Nguyễn là các yếu tố quan trọng nhất định hình nên hình thức Hội An giữa thế kỷ 17 và 19.

Từ khóa: pattern language, form language, generative forces, urban form, traditional urbanism.

Abstract

This study develops a new approach for assessing the form of a traditional city by employing Christopher Alexander’s generative method, which involves pattern and form languages. The pattern language for a traditional city and a new set of 20 properties of urban elements are developed to provide a better framework for understanding urban form. These properties are synthesised from the 15 properties outlined by Alexander and the 10 qualities proposed by Kevin Lynch. The Coherent Index is developed and implemented to assess the impact of generative forces on the urban form of the ancient quarter of Hoian, Vietnam. This study reveals that the ethnic interdependence and integration of the international community, the power of water and trade, and monarchical power were the most important forces that determined the form of Hoian between the seventeenth and nineteenth centuries.
Keywords: Pattern languageform languagegenerative forcesurban formtraditional urbanism

http://www.tandfonline.com/eprint/PREjeAx2bTV3vHykqhvE/full

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho