Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

ĐO LƯỜNG CÁI TOÀN THỂ TRONG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
 Nguyễn Hồng Ngọc
1. Cái toàn thể tạo nên bởi ngôn ngữ kiểu mẫu và ngôn ngữ hình thức

            Tác phẩm Một ngôn ngữ kiểu mẫu do Christopher Alexander và cộng sự viết đã  trở thành tác phẩm kinh điển trong kiến trúc và quy hoạch đô thị. Ngôn ngữ kiểu mẫu sử dụng các kiểu mẫu, được tổ chức trong một hệ thống nửa tầng bậc, nhằm đưa ra các giải pháp không gian và xã hội cho môi trường xây dựng. Theo Alexander một ngôn ngữ kiểu mẫu có các đặc điểm sau: i) khả năng phối hợp vô tận; ii) Khả năng thích ứng với điều kiện địa phương; iii) mỗi ngôn ngữ kiểu mẫu phản ảnh kiến thức chung về môi trường xây dựng mà cộng đồng cùng chia sẻ.
            Trong tác phẩm đồ sộ Về bản chất của trật tự (The Nature of Order) Alexander (2002; 2004) nhận thấy rằng để thiết kế kiến trúc và đô thị thành công ngoài ngôn ngữ kiểu mẫu vốn giải quyết vấn đề xã hội và không gian của công trình và đô thị thì chúng ta cần phải có ngôn ngữ hình thức. Ngôn ngữ hình thức là tập hợp các quy tắc hình học mà một công trình xây dựng phải truyền tải trực tiếp những nội dung thông tin và cảm xúc của nó tới con người (Salingaros 2008). Cả hai loại ngôn ngữ này phải làm việc cùng với nhau và cùng tạo ra một cái toàn thể (the wholeness) cho cấu trúc đô thị hoặc công trình. Khái niệm trung tâm của quá trình xây dựng phát triển dần dần theo quan niệm của Alexander chính là cái toàn thể. Cũng trong cuốn Về bản chất của trật tự, Alexander ghi nhận rằng khái niệm cái toàn thể của ông có nhiều mức độ tương đồng với Phẩm chất (Quality) của Robert Pirsig.
           

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Thân gửi các bạn sẽ nhờ tôi viết thư giới thiệu để apply học bổngTrong thời gian vài năm qua tôi có viết một số thư giới thiệu cho các bạn sinh viên để xin các loại học bổng: thạc sỹ, tiến sỹ, học bổng đại học, học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn.
Nhận xét chung: hầu hết các bạn không được chuẩn bị tất cả mọi mặt trong việc viết đơn xin học bổng. Trong đó có một điều khá bất tiện đối với tôi là các bạn không chuẩn bị gì khi yêu cầu tôi viết thư giới thiệu. 

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Bài báo mới trên tạp chí chuyên ngành "Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability"

Tóm tắt

Đây là nghiên cứu phát triển một cách tiếp cân mới trong việc đánh giá hình thức của thành phố truyền thống bằng cách sử dụng phương pháp generative của Christopher Alexander. Phương pháp này bao gồm ngôn ngữ kiểu mẫu và ngôn ngữ hình thức. Tác giả đã phát triển ngôn ngữ kiểu mẫu cho thành phố truyền thống và một tập hợp 20 thuộc tính của các thành phần đô thị để cung cấp một khuôn khổ tốt hơn cho việc hiểu hình thức đô thị. Những thuộc tính này được tổng hợp từ 15 thuộc tính được vạch ra bởi Alexander và 10 phẩm chất được Kevin Lynch đề xuất. Tác giả cũng phát triển Chỉ cố Gắn kết (Coherent Index) và sử dụng chúng để đánh giá tác động của các lực generative đối với hình thức đô thị cho khu phố cổ Hội An (Việt Nam). Nghiên cứu này phát hiện rằng các yếu tốt như sự liên thuộc của các sắc tộc, và sự gắn kết với cộng đồng quốc tế, quyền lực của thương mại hàng hải, và quyền lực của triều đình nhà Nguyễn là các yếu tố quan trọng nhất định hình nên hình thức Hội An giữa thế kỷ 17 và 19.

Từ khóa: pattern language, form language, generative forces, urban form, traditional urbanism.

Abstract

This study develops a new approach for assessing the form of a traditional city by employing Christopher Alexander’s generative method, which involves pattern and form languages. The pattern language for a traditional city and a new set of 20 properties of urban elements are developed to provide a better framework for understanding urban form. These properties are synthesised from the 15 properties outlined by Alexander and the 10 qualities proposed by Kevin Lynch. The Coherent Index is developed and implemented to assess the impact of generative forces on the urban form of the ancient quarter of Hoian, Vietnam. This study reveals that the ethnic interdependence and integration of the international community, the power of water and trade, and monarchical power were the most important forces that determined the form of Hoian between the seventeenth and nineteenth centuries.
Keywords: Pattern languageform languagegenerative forcesurban formtraditional urbanism

http://www.tandfonline.com/eprint/PREjeAx2bTV3vHykqhvE/full

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho