Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Lại một câu nói nữa của Lombardi

"The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will." – Vince Lombardi

"Sự khác biệt giữa một người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức mà thât tình là thiếu ý chí". Vince Lombardi

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho