Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Mình thích câu này:
"Winners never quit, quiters never win" Vince Lombardi.

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho