Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Câu nói nổi tiếng trong ngày

"Hãy học trong khi người khác ngủ, hãy làm việc trong khi kẻ khác lười nhác, hãy chuẩn bị trong khi họ đang chơi, và hãy mơ trong khi bọn họ đang cầu khẩn." William Arthur Ward
 “Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.” - William Arthur Ward

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho