Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Trích từ Reconsidering Vietnamese Idenitty in Urbanism and Architecture: A Generative Approach (Suy nghĩ lại Bản sắc Việt trong đô thị và kiến trúc: Một cách tiếp cận theo phương pháp generative)

Nguyễn Hồng Ngọc

Trích từ bài báo sắp tới: 

Sự thất bại của hầu hết các nghiên cứu về bản sắc đô thị và kiến trúc là ở chỗ chúng chỉ cố đi tìm sự khác nhau, cái nổi trội (identity đồng nghĩa với distingtiveness), trong khi đó trước khi đạt đến phẩm chất có một identity. Một không gian kiến trúc phải đạt được một phầm chất nào đó. Chúng ta có thể dễ thấy điều này qua sự kiện là những công trình kiến trúc, những không gian đô thị có bản sắc cũng thường là các quần thể đô thị, những công trình kiến trúc có "phẩm chất" cao. Cho dù chúng ta có gọi phẩm chất đó là gì (Quality without name- phẩm chất không thể gọi tên, wholeness- cái toàn thể, hay living structure, cấu trúc sống động như cách mà Christopher Alexander gọi tên trong các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp nghiên cứu của ông). Ngược lại những kiến trúc và không gian đô thị thiếu bản sắc, hay chỉ sở hữu bản sắc một cách hời hợt lại không có được những phẩm chất đó. Vậy trả lời cho câu hỏi về bản sắc cũng đồng thời có nghĩa là đi tìm cái phần chung tốt đẹp của không gian đô thị.
(Trích từ Reconsidering Vietnamese Idenitty in Urbanism and Architecture: A Generative Approach- Suy nghĩ lại Bản sắc Việt trong đô thị và kiến trúc: Một cách tiếp cận theo phương pháp generative. Fortcoming paper)

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho