Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN PHÁT TRIỂN

Sử dụng thị trường cho bảo tồn và đền bù
Jason Hanly-Forde, George Homsy, Katherine Lieberknecht, Remington Stone

Chính quyền địa phương thực hiện chương trình Nhượng quyền phát triển (transfer of development rights- TDR) để sử dụng thị trường vào việc triển khai và đền bù cho các quyết định về mật độ xây dựng và địa điểm xây dựng. Chương trình TDR cho phép chủ đất thực hiện được việc chuyển quyền phát triển (tức là quyền xây dựng) từ khu vực được chỉ định có mật độ xây dựng thấp và bán cho người mua chính là người muốn tăng mật độ xây dựng ở khu vực được chỉ định có mật độ xây dựng cao hơn.
Chương trình TDR tạo ra nhiều ưu thế cho chính quyền địa phương vốn muốn kiểm soát việc sử dụng đất nhưng vẫn đền bù chủ đất để hạn chế khả năng phát triển trên tài sản của họ. Chương trình TDR có thể dễ dàng ứng dụng hơn các Luật phân vùng quy hoạch điển hình khác. Nó khiến việc phát triển có thể dễ dàng tiên liệu hơn và có thể sử dụng thị trường để bù cho người chủ đất giá trị đất đai bị mất đi. Các chương trình TDR có tính chất lâu dài hơn các điều khoản của Luật phân vùng quy hoạch truyền thống.

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN VỀ GIÁO DỤC TỔNG QUÁT- ĐAI HỌC HARVARD

ĐẠI HỌC HARVARD
KHOA NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CỦA HARVARD COLLEGE

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN VỀ GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

Tháng 11- 2005
Mục lục

Giới thiệu

Phần I – Giáo dục tổng quát: Quá khứ và hiện tại
Vai trò trung tâm của giáo dục tổng quát
Giáo dục tổng quát: Một lịch sử ngắn gọn
Chương trình giáo dục tổng quát ngày nay: Nhu cầu cải cách

Phần II – Yêu cầu của Giáo dục tổng quát
Yêu cầu phân phối và vai trò của các khoa chuyên môn trong giáo dục tổng quát
Cơ sở cho một yêu cầu phân phối chương trình
Các thể lọai phân phối
Vai trò của các khoa chuyên môn trong phân phối chưong trình giáo dục tổng quát
Quản lý các khóa giáo dục tổng quát tại các khoa chuyên môn
Các khóa học giáo dục tổng quát bên ngoài các khoa chuyên môn


Yêu cầu của giáo dục tổng quát- Tổng kết

Phụ lục A: Các thành viên của ủy ban về giáo dục tổng quát
Phụ lục B: Tóm tắt về Ủy ban


BÁO CÁO CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

Giới thiệu

Hội đồng Giáo dục Tổng quát tin rằng một nền giáo dục có trách nhiệm phải giúp sinh viên phát huy được khả năng suy luận và phán xét có tính trách nhiệm; nền giáo dục ấy phải nuôi dưỡng lòng nhiệt tình (đam mê) khám phá nghệ thuật và văn học cùng với khả năng sáng tạo của sinh viên; nó phải cung cấp một nền tảng tri thức rộng lớn trong một thế giới liên kết và toàn cầu hóa nhưng đồng thời lại đa dạng và tách biệt (fragmented). Như các báo cáo của chúng tôi đã chỉ, niềm tin rằng ngừời học đại học phải được tiếp nhận một nền giáo dục bao quát nhiều lĩnh vực vẫn luôn quan trọng đối với nền giáo dục Hoa kỳ hơn một thế kỷ qua và niềm tin ấy vẫn là trung tâm của triết lý về giáo dục tổng quát từ khởi thủy cho đến cuộc thảo luận hiện tại của chúng ta. Ý nghĩa cụ thể mà theo đó sinh viên của chúng ta sẽ lĩnh hội phổ rộng của giáo dục tổng quát vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận của Ủy ban- mà chúng tôi tin rằng đã phản ảnh các kinh nghiệm, mức độ chuyên sâu và triết lý giáo dục đại diện cho khoa chúng tôi.

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho