Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Học bổng Ph.D quy hoạch đô thị tại UBC

Dưới đây là thông tin học bổng rất có giá trị tại University of Bristish Columbia tại Vancourver Canada do giáo sư Patrick Codon post trên listserv Pro-UrbPRO-URB@listserv.uga.edu. UBC là một trường đại học danh tiếng của Canada và thế giới với chương trình quy hoạch và thiết kế đô thị rất tốt. Vancouver lại là thành phố nổi tiếng với các chương trình phát triển bền vững. Có lẽ không có cơ hội nào làm Ph.D về đô thị bền vững hơn.

Đây là lời mời ngỏ cho các nhà đô thị học và những người quan tâm đến thành phố, ở bất kỳ trình độ kinh nghiệm nào, bất kỳ lứa tuổi nào, những ai quan tâm đến chương trình tiến sĩ tại UBC

Tôi biết là trong hoàn cảnh kinh tế kém sáng sủa hiện tại đôi khi người ta làm phở không người lái và theo đuổi hoài bão (cho dù là sự trì hoãn lâu dài của “kế hoạch lớn tiếp theo”) đi sâu vào chủ đề của mình và tìm kiếm phương pháp khác để phục vụ tốt hơn. Một cách hoàn toàn nghiêm túc tôi muốn nói về những sinh viên tương lai trong độ tuổi từ 25-65 và ngoài khoảng tuổi đó nữa.

Vì một loạt nguyên nhân đây là thời điểm tốt để xem xét đến trường UBC. Có ba nguyên nhân sau:

Vì lý do thứ hai và thứ ba có thể có học bổng bao gồm sinh hoạt phí cho bạn (và cho cả gia đình nếu bạn có)

Trong khi không có điều khoản bảo đảm nào ở đây, chương trình này quả thật là một cơ hội. Để được xem xét cho mục 2 và 3 bạn phải nộp đơn xin học bổng vào ngày 15 tháng 1, do đó không còn nhiều thời gian nữa. Một lần nữa tôi xin lỗi vì mẩu tin ngắn này. Đối với riêng tôi, tôi thực hiện lời mời này “bên ngoài bàn giấy của mình” với thời gian ngoài giờ. Tuy vậy chương trình của Trung tâm thiết kế và Kiến trúc cảnh quan của chúng tôi là trụ sở chính cho các hoạt động đó. Trường Quy hoạch cộng đồng và vùng của UBC cũng tham gia vào chương trình, tôi có thể hướng dẫn bạn tới người cộng tác tiềm năng và những thành viên của uỷ ban.

Tôi sẽ rất vui khi làm việc vói một nhóm sáng tạo gồm những sinh viên Ph.D giỏi đến từ những ngành kỹ thuật, tài chính, phát triển bất động sản, kiến trúc, xã hội học, nghiên cứu chính sách, và kiến trúc cảnh quan. Đối với tôi điều đó có thể mang lại sự thay đổi thực sự trong thế giới thực. Một lần nữa Vancouver cung cấp một hoàn cảnh địa phương nơi ta không thể lường được sự thay đổi. Thực tế nó xảy ra mọi lúc.

Nói chung có một số con đường để tiến hành một chương trình Ph.D, nhưng điều rõ ràng rằng “nghiên cứu theo hướng liên ngành” là hướng thường được hướng dẫn hơn cả. Xem thêm thông tin tại http://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/phd-interdisciplinary-studies

Professor Patrick M. Condon

University of British Columbia
James Taylor Chair in Landscape and Liveable Environments
2357 Main Mall
Vancouver, BC - V6T 1Z4
604 822 9291 604 822 9291
p.m.condon@gmail.com
http://www.jtc.sala.ubc.ca

Design Centre for Sustainability at UBC: http://www.dcs.sala.ubc.ca/default.htm
Sustainability by Design: http://www.sxd.sala.ubc.ca/
James Taylor Chair: http://www.jtc.sala.ubc.ca/
New book: The Seven Rules for Sustainable Communities:

http://www.islandpress.org/sevenrules/

My apologies for putting this off so long. Please cross post to allied list. The more disparate the spread of this invite the better.

PC

This is an open invitation for urbanists and people interested in cities, of any age and level of experience, to consider PhD work at UBC.

I know, anecdotally, that in an economic downturn it is often a time when professionals make lemonade out of lemons, and pursue that ambition (whether long delayed or the "next big step") to go deeper into their topic, and find a new way to serve. By this I mean, quite seriously, potential students from 25 to 65 and beyond.

For various reasons this is a good time to consider UBC. There are three main reasons why.

1. Vùng Vancouver là phòng thí nghiệm thú vị nhất của Bắc Mỹ, nơi mọi điều mới mẻ xảy ra (ít nhất là tôi nghĩ vậy).

2. Nếu mối quan tâm của bạn về quá trình biến đổi khí hậu, có một nguồn tài trợ có thể cung cấp tiền lương đủ sống, do Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Thái Bình Dương http://www.pics.uvic.ca/ Xem tại đây.

3. Mục đích lớn lao là sử sụng chương trình Ph.D như một cơ chế để tạo nên những nhóm hợp tác. Sự phát triển bền vững và đô thị bền vững nói chung là mối quan tâm chính, có những nguồn tài trợ khác nhau cho nỗ lực này.

1. The Vancouver region is North America's most interesting urban laboratory, where new things happen first (at least i think so).

2 If your interest is in climate change there is a source of funding that can provide a living wage, called the pacific institute for climate change. http://www.pics.uvic.ca/ Check it out.

3. There is an ambitious undertaking just getting under way to use the PhD mechanism as a means to form creative teams of collaborators. Urban sustainability and sustainability generally will certainly be a focus. There is a separate source of substantial funding for this endeavor.

For number two and three there is a possibility of grants that total a living wage for you (and your family if you have one).

While no guarantees can be provided, its a pretty exciting set of prospects. In order to qualify for consideration for number two and number three you have to get an application in. January 15 is the deadline so its not a lot of time. Again i apologize for the short notice. As for me personally I make this invitation "off the side of my desk" quite beyond what i have time for. However our design center and Landscape Architecture program provides a potential home for activities. The UBC School of Community and Regional Planning does too. I can direct you to potential collaborators and committee members.

I would personally enjoy working with a creative team of the right PhD students who come from engineering, finance, development, architecture, sociology, policy studies, architecture, and landscape architecture. For me it would have to provide the possibility of making real change in the real world to make it relevant. Again,Vancouver provides a robust local context where change is not foreclosed. In fact it happens all the time.

Generally there are a few avenues for PhD work, but the most obvious is "interdisciplinary studies" which is more self directed than most others. Check it out at: http://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/phd-interdisciplinary-studies

Professor Patrick M. Condon
University of British Columbia
James Taylor Chair in Landscape and Liveable Environments
2357 Main Mall
Vancouver, BC - V6T 1Z4
604 822 9291 604 822 9291
p.m.condon@gmail.com
http://www.jtc.sala.ubc.ca

Design Centre for Sustainability at UBC: http://www.dcs.sala.ubc.ca/default.htm
Sustainability by Design: http://www.sxd.sala.ubc.ca/
James Taylor Chair: http://www.jtc.sala.ubc.ca/
New book: The Seven Rules for Sustainable Communities:

http://www.islandpress.org/sevenrules/Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho