Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Thong bao sinh hoat Cau lac bo Kien truc

Xin thong bao:

Thu bay, ngay 03 thang 01 nam 2009 tai Van phong Khoa XD DD&CN se to chuc buoi sinh hoat Cau Lac Bo Kien truc - Quy hoach dau tien. Moi cac ban quan tam den tham du. We have nothing but fun!!!

Ngoc

Không có nhận xét nào:

Kevin Lynch- Good City Form- Hinh thuc hoan hao cua thanh pho